O komunite

Prečo existuje táto DDD komunita?

Cieľom DDD komunity je zdieľať vedomosti a skúsenosti jednotlivých členov komunity v oblasti Domain Driven Designu, ako aj v pridružených technologických témach. Komunita pritom pôsobí ako voľné združenie bez oficiálneho členstva. Fungovanie je založené na dobrovoľnej účasti na občasných stretnutiach. Pod pojmom „člen komunity“ sa teda chápe každý človek, ktorý príde na niektoré zo stretnutí.

Stretnutia DDD komunity sa uskutočňujú zhruba raz za dva mesiace. Na stretnutí vystúpia so svojim príspevkom niektorí členovia komunity a podelia sa so svojimi skúsenosťami s dizajnovaním aplikácie, navrhovaním architektúry, alebo so skúsenosťami z niektorej úzko súvisiacej oblasti. Záujmom komunity je, aby príspevky neodbiehali od spoločnej témy, ktorou je uplatnenie DDD prístupu v praxi. Témy súvisiace s DDD sú napríklad:

  1. Analytické: uchopenie domény, hľadanie bounded contextov, vytvorenie predpokladu na využitie DDD prístupu, objektovo orientovaná analýza
  2. Dizajnérske: DDD, objektovo orientovaný dizajn, UML, design patterny, SOLID
  3. Architektonické: technológie podporujúce využite DDD v aplikáciách, t.j. microservices, CQRS, event-sourcing, mapovanie entít do relačného sveta, hexagonálna architektúra, application layering, modularita
  4. Programátorské: objektová dekompozícia problému, programátorské techniky podporujúce objektovo orientovaný prístup, funkcionálne programovanie, programovanie služieb (REST)
  5. Procesné: agilný vývoj, test driven development, dopady na projektové riadenie
  6. Testovanie: používanie spoločných pojmov pri testovaní, testovanie microservices

Uvedené okruhy naznačujú širší záber tém. Spoločným menovateľom je využitie DDD prístupu.

Téma Domain Driven Designu nie je viazaná na konkrétny programovací jazyk. Obvykle sa však využívajú objektovo-orientované jazyky, alebo funkcionálne jazyky.

Staň sa aj ty súčasťou komunity a príď spolu s nami diskutovať o spôsobe navrhovania architektúry veľkých softvérových riešení.

Tváre komunity

#

Solution architect v PosAm

Zdeno Jašek

Pracuje ako solution architect. Vo svojej praxi navrhoval architektúru a dizajn viacerých rozsiahlych Java-aplikácií, najmä rozpočtového informačného systému pre Ministerstvo financií SR. Zdeno má dlhoročné skúsenosti s objektovo orientovaným dizajnom. Po etablovaní stratégie domain driven designu plynule prešiel na využívaní tohto prístupu v praxi. Zdeno je prívržencom test driven developmentu, čiže stratégie „write test first“. čítať viac